Documenten

Op deze pagina vind je een aantal handige documenten terug, van een vakantierooster tot het schoolplan.


Vakantierooster

Jaarlijks wordt in overleg met de medezeggenschapsraad een vakantierooster vastgesteld. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het advies van het Brabantse Overleg Vakanties (BOV). In dit overzicht vind je ook de studiedagen van het team. Klik hier om het vakantierooster van 2021-2022 te downloaden. 


Schoolgids

In onze jaarlijkse schoolgids beschrijven we de wijze waarop we ons onderwijs vorm en inhoud geven. In de schoolgids geven we ook aan waar we aan werken en wat de resultaten zijn. Klik hier om de schoolgids van 2021 - 2022 te downloaden.


Privacy

Op De Rietpluim en binnen ons schoolbestuur PlatOO hebben we de privacy van kinderen, ouders en medewerkers volgens de wetgeving binnen de AVG geregeld. Zo hebben we een Privacypassage voor de schoolgids gemaakt. Klik hier om het document te downloaden.
Ook hebben we een document waarin we beschrijven op welke wijze we met gegevens van ouders en leerlingen omgaan. Klik hier om het document te downloaden.
Click here for the English version of our privacy statement.


Schoolplan

De Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat dingen anders lopen dan vooraf gedacht. Dit betekent dat we onlnags pas ons schoolplan 2020 - 2024 aangepast hebben aan de actuele situatie. Klik hier om het schoolplan voor 2020 - 2024 te downloaden. 


Jaarplan

Klik hier om het jaarplan van 2021 -2022 te downloaden. Dit jaarplan geeft namelijk wel een goede indruk wat we als school belangrijke ontwikkelingen vonden (en vinden).
 

Veiligheidsplan

In ons veiligheidsplan staat beschreven hoe we de sociale en fysieke veiligheid en de privacy van alle betrokkenen op De Rietpluim zoveel mogelijk garanderen, handelen indien de veiligheid in het gedrang komt en hoe we eventuele herhalingen proberen te voorkomen. Onlangs door PlatOO het zgn. bovenschoolse Veiligheidsplan vastgesteld. Mede op basis hiervan actualiseren we komend schooljaar ons Veiligheidsplan. 


Schoolondersteuningsplan

Iedere basisschool heeft een zogenaamd schoolondersteuningsplan (SOP). Hierin beschrijven we op welke wijze we (extra) zorg en ondersteuning aan kinderen bieden. We actualiseren het plan jaarlijks. Klik hier om het SOP te downloaden.

 

Protocol Dyslexie

De Rietpluim heeft in een protocol Dyslexie beschreven hoe we kinderen met lees- en/of spellingsproblemen extra ondersteuning bieden. Klik hier om ons protocol te downloaden.

 

Resultaten van ons onderwijs

Jaarlijks evalueren en analyseren we de opbrengsten van rekenen, spelling en lezen. Onder andere met de uitkomsten hiervan stellen we plannen voor het nieuwe schooljaar op (zie ons jaarplan). De analyse van schooljaar 2020 - 2021 volgt zeer waarschijnlijk in november 2021. 

 

Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Onze school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Klik hier om te lezen wat dit inhoudt.

 

Toelatingsbeleid

De Rietpluim biedt goed onderwijs aan alle leerlingen. Dit doen we in een overzichtelijke schoolorganisatie passend binnen ons schoolgebouw. Ieder kind en zijn of haar ouders zijn welkom. Echter, er moet fysiek voldoende ruimte zijn en het onderwijs dat we bieden moet passen bij de onderwijsbehoeften van het kind. Om dit te realiseren hebben we een toelatingsbeleid vastgesteld. Klik hier om te lezen wat dit inhoudt.
Click here for the English version of our admission policy.

Cookie instellingen